رتبه بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه دوم شهر رشت براساس جنسیت (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش وپرورش استان گیلان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 دکترای مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف : رشد و بالندگی هر جامعه ای وابسته به نهاد تعلیم و تربیت است. ازآنجا که معلمان عاملان اصلی طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی تعلیم و تربیت هستند، بر این مبنا بررسی کیفیت زندگی کاری شان دارای اهمیت ویژه ای است. در این راستا هدف پژوهش حاضر رتبه بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری در بین معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه 1 شهر رشت براساس جنسیت است. روش: روش‌ مورد استفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که در آن مقایسه زوجی معیارها و مولفه ها مورد واکاوی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص و اساتید دانشگاه تأیید شده است. میدان تحقیق، معلمان مقطع متوسطه دوم شهر رشت هستند، که براساس نمونه گیری هدفمند 30 نفر از آنها انتخاب شدند. مولفه های کیفیت زندگی کاری شامل سلامت جسمی- روانی، دسترسی به خدمات، احساسات و هیجانات، رضایت شغلی و محیط کاری می باشد. یافته ها: نتایج مقایسه زوجی مولفه های کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه دوم بر اساس جنسیت نشان میدهد که برای معلمان زن سلامت جسمی- روانی، دسترسی به خدمات و احساسات و هیجانات در اولویت شان است، اما برای معلمان مرد رضایت شغلی اولویت دارد. نتیجه گیری : کیفیت زندگی کاری معلمان سازه ای چند وجهی است که براساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، جنسی از یکدیگر متفاوت هستند. از رو تغییرات فرهنگی و اجتماعی در نقش های جنسیتی ممکن است تفاوت های جنسیتی در کیفیت زندگی کاری را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها