اهداف و چشم انداز

این مجله در نظر دارد یافته های نوین و نتایج پژوهش های اصیل و دستاوردهای علمی در قالب مقاله های علمی- پژوهشی متخصصان و محققان در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی و سایر حوزه های موثر در اثربخشی سازمان های آموزشی را منتشر کند و در اختیار متخصصان و فعالان برون سازمانی و درون سازمانی تعلیم و تربیت قرار دهد تا در راستای کاربردی نمودن نتایج یافته های پژوهشی و ارتقای رفتارهای مثبت در سازمان های آموزشی گام بر دارد.

  • مخاطبان این مجله طیف وسیعی از تمامی فعالان حوزه تعلیم و تربیت در سازمان های آموزشی را در بر می گیرد.
  • به نظر می رسد با توجه به طیف گسترده جامعه هدف این مجله، هم در تدوین و تالیف مقالات و هم در مطالعه و کاربست یافته های حاصل؛ مقالت متعدد و بیشتری برای مجله ارسال گردد.