تماس با ما

آدرس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، طبقه سوم، دفتر مجله رفتار مثبت در سازمان های آموزشی.

تلفن تماس: 04531505653 - 09369968763

دورنگار: 04531505653

آدرس پست الکترونیکی:  pbeo@uma.ac.ir

آدرس سایت: http://pbeo.uma.ac.ir


 

CAPTCHA Image