اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی خالق خواه

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=772
kahleghkhahuma.ac.ir
0000-0001-9651-1320

سردبیر

دکتر عادل زاهد بابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

مدیر داخلی

دکتر حسین تقوی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=1324&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
taqaviuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسنی

استاد-مدیریت آموزشی- گروه علوم تربیتی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
m.hassaniurmia.ac.ir

دکتر عادل زاهد بابلان

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

zaheduma.ac.ir
0000-0001-8653-9602

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی تربیتی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mesrabadiyahoo.com

دکتر حسین قمری

مشاوره استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

دکتر اسکندر فتحی آذر

آموزش علوم استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

e-fathiazartabrizu.ac.ir

دکتر حبیب ابراهیم پور

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhyahoo.com

دکتر نیلوفر میکائیلی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=354
nmikaeiliuma.ac.ir

دکتر علی خالق خواه

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=772
alikhaleggmail.com
0000-0001-9651-1320

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiauma.ac.ir
0000-0002-8605-4477

دکتر تقی زوار

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ed.azaruniv.ac.ir/Page/34/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
zavvarazaruniv.edu

دکتر اکبر عطادخت

روانشناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

yon.ir/2Z7HK
atadokhtuma.ac.ir

دکتر فیروز محمودی

مطالعات برنامه درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز

firoozmahmooditabrizu.ac.ir
0000-0002-4617-348X

دکتر بهبود یاری قلی

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

behboud.yarigholiyahoo.com

دکتر ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ghasemzadeeyahoo.com

کارشناس نشریه

مرتضی جاویدپور

مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگا محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

m_javidpooruma.ac.ir
0000-0002-9955-8105