آسیب شناسی نظام آموزش ضمن خدمت منابع انسانی بر اساس نظریه مبنایی (مطالعه موردی آموزش در یک سازمان دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

3 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر در پی آسیب‌شناسی نظام آموزش ضمن خدمت منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد بر اساس نظریه‌ مبنایی بود. به جهت عدم کفایت مدل‌های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین آسیب‌های نظام آموزش ضمن خدمت منابع انسانی و به دست آوردن داده‌هایی متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه مبنایی استفاده شد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد بودند که در دوره‌های آموزشی سال‌های 1396 - 1398 شرکت کرده بودند. انتخاب مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش «نمونه‌گیری نظری» انجام شد. ابزار پژوهش «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» بود. مصاحبه‌ها تا تعداد 13 نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد انجام شد و اشباع نظری حاصل گردید. روش تحلیل داده‌ها به شکل «کدگذاری»و «مقوله‌بندی» انجام شد و داده‌ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تعیین اعتبار داده‌ها، ازروش «سه سوسازی» استفاده گردید. در این راستا، از بررسی و تطبیق نظر برخی پژوهشگران کیفی نظیر اساتید علوم تربیتی، همچنین مشارکت‌کنندگان در پژوهش استفاده شد. درنهایت، 12 مقوله نهایی در ذیل ابعاد شش‌گانه نظریه مبنایی طبقه بندی شدند. یافته‌ها نشان داد پدیده محوری این پژوهش، اثربخشی آموزش (آموزش‌های تخصصی، کاربردی و هدفمند) است. همچنین مهم‌ترین شرایط علّی شامل حرفه‌مندی مدیران و اساتید، بهره‌گیری از الگوهای موفق ملی و بین‌المللی، نیازسنجی و ارزشیابی اثربخش، محتوا و روش مناسب آموزش، و تمرکززدایی و استقلال در تصمیم‌گیری بود. به علاوه، زمینه‌های سخت‌افزاری و زمینه‌های مالی و بستر نرم افزاری مهم‌ترین ویژگی‌های زمینه‌ای را تشکیل دادند. شرایط مداخله‌گر محیطی نیز شامل: محیط برنامه‌ریزی-سیاست-گذاری، اقتصادی، و فناوری بود. راهبردها نیز انگیزش شرکت در آموزش‌ و مشارکت تعیین شد. در نهایت، پیامدهای توسعه فردی و سازمانی شناسایی گردیدند. با توجه به نتایج حاصل شده می‌توان اذعان داشت که آسیب‌های آموزش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ریشه در اثربخشی آموزش دارد، عوامل متعدد محیطی و زمینه‌ای در آن دخیل هستند و بر این اساس تلاش جامع و همه جانبه جهت تحقق پیامدهای مطلوب آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها