بررسی نقش منتورینگ روان‌شناختی، منتورینگ حرفه‌ای و تعارض نقش در تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش ابتدایی، آموزش‌وپرورش، مهربان، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،ایران

3 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی (دانشجو معلم)، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی برای فائق آمدن بر چالش‌های حاصل از جهانی‌شدن ضرورت دارد. از بین عوامل مختلفی که احتمال دخیل بودن آن‌ها در این فرآیند وجود دارد، منتورینگ روان‌شناختی، منتورینگ حرفه‌ای و تعارض نقش عواملی هستند که پژوهش حاضر قصد دارد نقش آن ها در تسهیم دانش بررسی نماید.
روش: ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از منظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی تلقی می‌گردد. جامعه آماری این مطالعه ۱۶۴۸ نفر از کارکنان مؤسسات آموزشی شهرستان سراب است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه ۳۱۳ نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون، مقیاس استاندارد منتورینگ نوئه و مقیاس استاندارد تعارض نقش ریزو، هاوس و لیرتزمن گردآوری شد. بعد از حذف داده‌های پرت، تعداد نمونه به ۲۴۸ نفر رسید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها گویای برازش مدل مفهومی است. به علت پایین بودن قدر مطلق T_Value از مقدار مطلوب (96/1)، ضریب تأثیر تعارض نقش بر تسهیم دانش معنادار نبوده و فرضیه اول، رد گردید. تأیید فرضیه دوم و سوم پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم و مثبت منتورینگ روان‌شناختی و منتورینگ حرفه‌ای بر تسهیم دانش در سطح اطمینان ۹۵ درصد، از دیگر یافته‌های این پژوهش است.
نتیجه‌گیری: منتورینگ روان‌شناختی و منتورینگ حرفه‌ای می‌تواند موجب ارتقای تسهیم دانش کارکنان آموزشی و غیر آموزشی شهرستان سراب شود؛ علاوه بر این تعارض نقش نمی‌تواند راهکار مناسبی برای بهبود تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی این شهرستان تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها