رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و پیوند با مدرسه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 انشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

این پژوهش با هدف رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و پیوند با مدرسه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش اموزان دختردوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد (2701 نفر) بود که درسال تحصیلی 1396-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 348 نفر از دانش اموزان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه هایی که برای تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفتند، پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی محقق ساخته(1396)، پرسشنامه پیوند با مدرسه رضایی شریف (1393) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی اینین (2015) بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با پیوند با مدرسه دانش اموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین پیوند با مدرسه با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. بین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه وجود ندارد. بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون خطی نشان داد متغیرهای پیوند با مدرسه، نوع استفاده از شبکه های مجازی و میزان استفاده از آن می‌توانند به‌طور هم‌زمان در پیش بینی عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گیرند. و ضریب تاثیر استاندارد آنها به ترتیب برابر با (26/0=β ) ، (16/0=β ) و (13/0=β )در سطح معناداری دیده شد.

کلیدواژه‌ها