بررسی وضعیت تعهد سازمانی و شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی معلمان منطقه هیر استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، امور تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان

10.22098/pbeo.2023.11181.1009

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شخصیت و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان منطقه هیر استان اردبیل به مرحله اجرا درآمد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ‌ و بر اساس شیوه گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است و از نظر ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته همبستگی است. از ۴۰۷ معلم منطقه هیر با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اورگان و کانوسکی برای ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی ، از پرسشنامه شخصیت مدل Big Five و برای تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و مایر بهره گرفته شد. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت . نتایج تحقیق نشان داد که شخصیت به عنوان یک کل و ابعاد برون گرایی ، پذیرنده بودن ، وجدان و استقبال از تجربه با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. و بین روان رنجوری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد . همچنین بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها