نقش ابعاد رهبری معنوی در عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدائی شهرستان پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، روانشناسی و علوم تربیتی، محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 رشته ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 علوم تربیتی، رشته مدیریت آموزشی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

10.22098/pbeo.2022.2190

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: رهبر معنوی کسی است که با استفاده از ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و رفتارهایی که لازمه انگیزش درونی خود و دیگران است، با بهبود عملکرد شغلی، بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم کند و این کار را از طریق ایجاد اهداف مشترک و استقرار فرهنگ سازمانی انجام می‌دهد. در این پژوهش، رابطه بین ابعاد رهبری معنوی با عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان پاکدشت مطالعه شده است.
روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان پاکدشت به تعداد 800 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه بررسی و تأیید گردید. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه 74/0 تا 94/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در دو بخش روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS/22 انجام شده است.
یافته‌ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که پنج متغیر تعهد سازمانی، نوع دوستی، بهره وری، ایمان و دیدگاه در مدارس ابتدایی پاکدشت در مجموع 52 درصد از تغییرات عملکرد شغلی معلمان را تبیین می‌کند. می توان نتیجه گرفت از طریق ابعاد رهبری معنوی عملکرد شغلی معلمان را بهبود بخشید چرا که در شرایط جدید جهانی، این شیوه رهبری می‌تواند نجات‌بخش سازمان‌ها در شرایط متلاطم باشد.

کلیدواژه‌ها