دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1401 
بررسی وضعیت تعهد سازمانی و شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی معلمان منطقه هیر استان اردبیل

10.22098/pbeo.2023.11181.1009

محمدرضا نصیری گرمه چشمه؛ سهراب فرج خواه؛ علی رضایی شریف؛ نیما صادق زاده بیلیل


ارائه الگوی پارادایمی شایستگی معلمان مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

10.22098/pbeo.2023.12644.1018

فاطمه نوشادی؛ علی میرزایی قلعه جوق؛ محمد باقری دادوکلایی؛ علی اکبر والی