نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه اشتیاق شغلی با کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 دانشگاه فرهنگیان

10.22098/pbeo.2023.10584.1001

چکیده

یکی از سازوکارهای مطلوب سازمان‌ها برای پاسخ سریع و مناسب به تغییر و تحولات روز افزون محیطی، ایجاد سازمان‌های کارآفرین است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر اشتیاق شغلی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی تعهد سازمانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی- همبستگی ز نوع مدل معادلات ساختاری و از منظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را، معلمان شاغل به تدریس در دوره‌ی ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400 منطقه شهری و روستایی به تعداد 1340 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته شده، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. همچنین با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نیز استفاده گردید که از میان جامعه‌ی آماری پیش گفته، بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 310 نفر (223 نفر زن و 87 نفر مرد) انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اشتیاق شغلی سالانوا و شوفلی (2004)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، و از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودرن (1999) استفاده شد. داده های گردآوری شده با نرم افزار Spss , lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر مستقیم اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب 18/0 و 82/0 می‌باشد. همچنین اثر غیر مستقیم اشتیاق شغلی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی تعهد سازمانی 47/0 به دست آمد. با توجه به نقش کارآفرینی سازمانی در تحقق اهداف سازمان و تاثیرپذیری آن از اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی شایسته است مدیران در سازمان ها زمینه را برای ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در سازمان حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها